โครงสร้างบุคลากร

/โครงสร้างบุคลากร
โครงสร้างบุคลากร2019-02-04T07:52:56+00:00

สำนักงานท่าเทียบเรือประมงระนอง

นายธีระสิทธิ์ จิตวิบูลย์
นายธีระสิทธิ์ จิตวิบูลย์ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าสำนักงานฯ

การเงินบัญชี

นางสาววันวิสาข์ ขอสันติกุล
นางสาววันวิสาข์ ขอสันติกุลนักบัญชี 5
นายโชคมนัสณ์ ธรรมวิจิตร
นายโชคมนัสณ์ ธรรมวิจิตรเจ้าหน้าที่ธุรการ 5
นายศิวกร ภักดิ์กำเลา
นายศิวกร ภักดิ์กำเลาเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 3
นางสาวณัฏฐ์เมธินี จงสัจจา
นางสาวณัฏฐ์เมธินี จงสัจจาเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1

งานสถานที่

นายพรชัย แมชัยภูมิ
นายพรชัย แมชัยภูมิเจ้าหน้าที่ธุรการ 5
นางสาวลักษณมี พรหมน้อย
นางสาวลักษณมี พรหมน้อยเจ้าหน้าที่ธุรการ 5
นายปานสิทธิ์ นุภักดิ์
นายปานสิทธิ์ นุภักดิ์นักบัญชี 4
นางสาวเมธาวี ฟิตประยูร
นางสาวเมธาวี ฟิตประยูรเจ้าหน้าที่ธุรการ 4
นายไมตรี เมื่อยสุข
นายไมตรี เมื่อยสุขเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 3
นายสัพพัญญู เกื้อกูล
นายสัพพัญญู เกื้อกูลเจ้าหน้าที่ธุรการ 3
นายเฉลิมชัย มีแก้ว
นายเฉลิมชัย มีแก้วเจ้าหน้าที่ธรการ 2
นายจิระพงศ์ ยังเจริญพร
นายจิระพงศ์ ยังเจริญพรเจ้าหน้าที่ธุรการ 2
เจ้าหน้าควบคุมระบบน้ำสะอาด
เจ้าหน้าที่สุขอนามัยฯ

งานธุรการ

นางฤทัยชนก โยธวาทินสกุล
นางฤทัยชนก โยธวาทินสกุลเจ้าหน้าที่ธุรการ 5