ที่อยู่หน่วยงาน2019-02-13T09:03:25+00:00

สำนักงานท่าเทียบเรือประมงระนอง   172 หมู่.1 ถนนสะพานปลา  ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง  85000

โทรศัพท์ –  0 – 7781 – 6224

โทรสาร –  0 – 7781 – 6223

E –Mail  – ranong.fmo@hotmail.co.th