การดำเนินงาน2019-02-13T03:47:25+00:00

สิ่งอำนวยความสะดวก

 • ท่าเทียบเรือประมงยาว 160   เมตร  ให้บริการกับเรือประมงในประเทศและเรือประมงที่เข้าไปทำการประมงในประเทศเมียนม่า
 • โรงคลุมคัดเลือกสัตว์น้ำขนาด 1,595 ตารางเมตร
 • อาคารโรงดองสัตว์น้ำ 1 หลัง ขนาด 3,368 ตารางเมตร
 • อาคารพาณิชย์และที่พักอาศัยของชาวประมง 61 คูหา
 • โรงงานปลาป่น จำนวน 2 โรงกำลังผลิตวันละ 70 ตัน
 • สถานีบริการจำหน่ายน้ำมัน 1 แห่ง
 • อู่เรือ คานเรือ 1 แห่ง
 • ศูนย์บริการอาหารครบวงจร
 • ท่าจอดเรือจ้างระหว่างจังหวัดระนองและเกาะสอง ประเทศเมียนม่า
 • การให้บริการเครื่องมืออุปกรณ์ ได้แก่ เครื่องกว้านยกสัตว์น้ำจำนวน 6 ตัว

การดำเนินงานและการให้บริการ

การให้บริการขนถ่ายและจำหน่ายสัตว์น้ำ  – ท่าเทียบเรือประมงระนองมีท่าเทียบเรือประมงสำหรับการขนถ่ายสัตว์น้ำ ความยาว 160 เมตร พร้อมอุปกรณ์เครื่องกว้านยกสินค้าสัตว์น้ำให้บริการแก่ชาวประมงจำนวน 6 ตัว   โรงคลุมเพื่อใช้ในการรวบรวมและจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำ ขนาดพื้นที่ประมาณ 300 ตารางวา

การควบคุมดูแลคุณภาพสัตว์น้ำ   –ท่าเทียบเรือประมงระนอง  มีหน้าที่ในการควบคุมดูแลคุณภาพสัตว์น้ำโดยมีการกำหนดมาตรการด้านสุขอนามัยท่าเทียบเรือประมง เช่น การคัดเลือกกสัตว์น้ำที่ถูกสุขลักษณะ การตรวจประเมินคุณภาพสัตว์น้ำเบื้องต้น(Sensory Checking) การตรวจการปนเปื้อนของฟอร์มาลีนในสัตว์น้ำ

ส่งเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรมประมง และต่อเนื่อง – ปัจจุบันมีอุตสาหกรรมประมงที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ท่าเทียบเรือประมงระนอง ได้แก่ โรงงานปลาป่น จำนวน  2 โรง อู่เรือ-คานเรือ 1 แห่ง  โรงงานแปรรูปขนาดเล็ก

ให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านการตลาด และสถิติประมง– เผยแพร่ข้อมูลด้านสถิติประมง ข่าวสารด้านตลาดและราคาสัตว์น้ำ  บริการผ่านเวบไซด์ www.fishmarket.co.th   นอกจากนี้ยังจัดส่งข้อมูลให้กับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทยสาขาภาคใต้ พาณิชย์จังหวัดระนอง   คลังจังหวัดระนอง

ให้สินเชื่อการประมง – ดำเนินการให้สินเชื่อเครื่องมืออุปกรณ์ประมงแก่ชาวประมง

การดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและอื่นๆ ให้การส่งเสริมอาชีพประมง  โดยการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนประมง  การดำเนินงานประสานงานกับสมาคมประมงชาวประมงระนอง   ตลอดจนการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ได้แก่ ควบคุมดูแลการจำหน่ายน้ำมันม่วงตาม   โ ครงการจำหน่ายน้ำมันราคาถูกให้กับชาวประมงในเขตจังหวัดระนอง และอำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา

ท่าเทียบเรือประมงระนองได้รับมอบอำนาจจากกรมประมงให้เป็นหน่วยงานในการออกใบรับรองการซื้อขายสัตว์น้ำ (Marine Catch Purchasing Document: MCPD) สำหรับเรือประมงที่เข้ามาขนถ่ายและจำหน่ายสัตว์น้ำที่ท่าเทียบเรือประมงระนอง  ตามมาตรการด้านระบบการตรวจสอบและควบคุมการทำประมง   IUU ( Illegal  , Unreported , and Unregulated Fishing) ของรัฐาบาล  ซึ่งเป็นมาตรการที่สหภาพยุโรปได้นำมาใช้กับประเทศไทย

เป้าหมายตามยุทธศาสตร์

 1. เป็นท่าเทียบเรือประมงที่ได้มาตรฐานด้านสุขอนามัย
 2. เป็นศูนย์กลางการซื้อขายสินสัตว์น้ำชายแดนเพื่อการบริโภคและการส่งออกในภูมิภาค

สถิติที่สำคัญ

ปีงบ
ประมาณ
ปริมาณ
สัตว์น้ำ (ตัน)
มูลค่าสัตว์น้ำ

(ล้านบาท)

ปริมาณเรือ

(ลำ)

ปริมาณ  ยานพาหนะนำออก (เที่ยว)
2550 55,435 3,479,502,502 3,066 7,265
2551 63,367 3,443,420,664 2,981 5,983
2552 56,017 3,206,563,087 3,595 5,553
2553 47,929 3,236,870,569 3,358 5,172
2554 35,940 2,502,460,808 2,778 2,764
2555 36,076 2,284,035,787 2,417 2,958
2556 27,351 1,557,529,077 2,531 3,024
2557 26,679 1,477,903,862 2,325 3,094
2558 21,387 1,110,747,148 2,142 2,844
2559 21,376 1,104,690,629 2,165 3,220
2560 22,366 1,105,471,831 2,647 4,433
2561 14,572 634,321,735 1,200 4,777

ประเภทสัตว์น้ำที่สำคัญ  ได้แก่ ปลาครุดคาด  ปลาทูลัง  ปลาหมึกทุกชนิดและปลาเบญจพรรณ    ปลาทรายแดง

ประเภทเรือประมงที่สำคัญ  ได้แก่  เรืออวนลาก เรือเบ็ด  และเรือลำเลียงสัตว์น้ำจากเมียนม่า

ผลการดำเนินงาน

ปีงบ
ประมาณ
รายได้ รายจ่าย กำไร/ขาดทุน
2550 12,936,306.57 8,390,900.26 4,545,406.31
2551 12,095,695.48 9,286,907.01 2,808,788.47
2552 11,967,067.15 8,805,715.75 3,161,351.40
2553 15,333,927.35 7,808,918.29 7,525,009.06
2554 12,070,307.52 6,606,831.66 5,463,475.86
2555 13,221,024.77 7,022,129.73 6,198,895.04
2556 10,286,680.81 7,479,165.86 2,807,514.95
2557 10,113,515.75 8,685,118.69 1,428,397.06
2558 14,449,608.27 9,256,532.27 5,193,076.00
2559 9,857,864.38 4,431,522.78 5,426,341.60
2560 12,062,809.27 8,534,836.82 3,527,972.45

หมายเหตุ : ปี 2556 เป็นตัวเลขเบื้องต้น

โครงการที่สำคัญ

โครงการปรับปรุงสุขอนามัยท่าเทียบเรือประมงระนอง งบประมาณ 265,071,100 บาท โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ
1.เพื่อรองรับเรือประมงที่เข้าไปทำประมงในน่านน้ำประเทศเมียนม่า
2.เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้น โดยการสร้างงาน
3.เพื่อสร้างรากฐานและขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
4.เพื่อรักษาสถานภาพการส่งออก รวมทั้งการเพิ่มรายได้จากการส่งออก
5.เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมโดยรอบ  โครงการนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณานำเสนอรัฐบาลเพื่อจัดสรรงบประมาณการก่อสร้าง

โครงการพัฒนาศักยภาพท่าเทียบเรือประมงระนอง  – ก่อสร้างตลาดสัตว์น้ำเพื่อการบริโภค โดยเน้นให้เป็นตลาดสุขอนามัยของจังหวัด

โครงการพัฒนาที่ดิน 45 ไร่ – บริเวณปากน้ำระนองให้เป็นท่าเทียบเรือสำหรับเรือประมงนอกน่านน้ำ คลังจำหน่ายน้ำมันเพื่อการประมง ห้องเย็น