ข่าวกิจกรรม2019-02-04T07:56:46+00:00

กลุ่มสำรวจและวิจัยทรัพยากรทะเลลึกฯ เยี่ยมชมกิจการท่าเทียบเรือประมงระนอง

ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 05.30 น. นายปานสิทธิ์  นุภักดิ์  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 5 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสถานที่ ต้อนรับคณะกลุ่มสำรวจและวิจัยทรัพยากรทะเล กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ได้รับมอบหมายจากกรมประมง ให้ดำเนินการเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำจากเรือประมงที่นำสัตว์น้ำมาทำการขนถ่ายที่ท่าเทียบเรือประมงระนอง เพื่อวิเคราะห์หาค่าโลหะหนักในสัตว์น้ำจากแหล่งประมงนอกน่านน้ำไทย แผนงานบูรณการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าการเกษตร กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน ประจำปีงบประมาณ 2562

By |กุมภาพันธ์ 13th, 2562|Categories: การประชาสัมพันธ์|0 Comments

การมอบเงินสวัสดิการให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง

นายธีระสิทธิ์  จิตวิบูลย์ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงระนอง ได้ร่วมงานการมอบเงินสวัสดิการให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง  ในจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง นายพรเทพ  ผ่องศรี ประธานในพิธีเป็นผู้มอบเงินสวัสดิการดังกล่าว ภาพในงานมีหน่วยงานราชการ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมเป็นเกียรติในงาน ชาวเกษตรกรและชาวสวนยาง   ได้รับเงินสวัสดิการในกรณีดังนี้ มอบเงินสวัสดิการค่าสินไหมทดแทนการทำประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม มอบเงินสวัสดิการค่าปลงศพให้แก่ทายาท มอบเงินโครงการพัฒนาอาชีพชาวสวนยางรายย่อยเพื่อความยั่งยืน มอบเงินสวนพ้นการปลูกแทนของเกษตรกรผู้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกแทน เป็นต้น  

By |กุมภาพันธ์ 13th, 2562|Categories: การประชาสัมพันธ์|0 Comments

ท่าเทียบเรือประมงระนองต้อนรับกลุ่มสำรวจและวิจัยทรัพยากรทะเลลึก

เมื่อในวันอังคารที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ สำนักงานท่าเทียบเรือประมงระนอง โดยนายปานสิทธิ์  นุภักดิ์ ตำแน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ๕ ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าสำนักงานฯ ต้อนรับ นางสาวอสมาภรณ์  จันทรน์อาหาร ตำแหน่ง นักวิชาการประมง พร้อมคณะ กลุ่มสำรวจและวิจัยทรัพยากรทะเลลึก กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล  ได้เข้าเยี่ยมชมกิจการท่าเทียบเรือประมงระนอง และขอเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำจากเรือประมงและเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ เพื่อนำไปวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนักในสัตว์น้ำจากแหล่งประมงนอกน่านน้ำไทย แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าการเกษตร กิจกรรมพัมนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน กิจกรรมย่อยตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบสัตว์น้ำ/ผลิตภัณฑ์/แหล่งประมง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ร่วมงานทำบุญสำนักงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า – ออกเรือประมงระนอง

นายธีระสิทธิ์  จิตวิบูลย์ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงระนอง   เข้าร่วมทำบุญประจำปี ในวันศุกร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น.    สำนักงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า -ออกเรือประมงระนอง  ภายในงานนายสุวิทย์    คชสิงห์ ประมงจังหวัดระนอง เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย พร้อมพนักงาน ลูกจ้าง        และผู้ประกอบการ โดยมีพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลและร่วมรับประทานร่วมกัน

By |มกราคม 11th, 2562|Categories: ไม่มีหมวดหมู่|0 Comments

องค์บริหารส่วนตำบลโชคชัย ศึกษาดูุงานที่ท่าเทียบเรือประมงระนอง

วันพุธที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 08.30 น.นายธีระสิทธิ์  จิตวิบูลย์  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงระนอง สำนักงานท่าเทียบเรือประมงระนอง ได้ให้การต้อนรับ ทางคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานและพนักงานจ้าง ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 45 คน          ในการเยี่ยมชมและการให้ข้อมูล นางสาวลักษณมี  พรหมน้อย เจ้าหน้าที่ธุรการ 5 เป็นการบรรยายประวัติและภาระกิจหลักท่าเทียบเรือประมงระนอง และในการเยี่ยมชมครั้งนี้ นายทรงวุฒิ  พฤฒิศาสตร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย มอบของที่ระลึกให้ท่าเทียบเรือประมงระนอง

By |มกราคม 9th, 2562|Categories: การประชาสัมพันธ์|0 Comments