ข่าวกิจกรรม2019-02-04T07:56:46+00:00

การต้อนรับกรมควบคุมมลพิษ

      เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ท่าเทียบเรือประมงระนอง  มอบหมายให้นายจิระพงศ์  ยังเจริญพร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 2 (เจ้าหน้าที่สุขอนามัย) ได้ให้การต้อนรับ นางสาวพรศรี  สุทธนารักษ์ ผู้อำนวยการกองจัดการคุณภาพน้ำ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมควบคุมมลพิษพร้อมคณะ ได้เยี่ยมชมการดำเนินงาน ระบบน้้ำดีและระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อนำไปใช้ในธุรกิจภาคประมง ในการนี้กรมควบคุมมลพิษ กำหนดแผนการลงพื้นที่ เก็บข้อมูล และเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งจากแพและตลาดกลางซื้อขายสินค้าสัตว์น้ำ เป็นการดำเนินงานต่อเนื่องจากการทบทวนแหล่งกำเนินมลพิษประเภทท่าเทียบเรือประ สะพานปลาในพื่้นที่จังหวัดระนองด้วย

By |เมษายน 25th, 2562|Categories: ไม่มีหมวดหมู่|0 Comments

กิจกรรมวันสงกรานต์ สำนักงานท่าเทียบเรือประมงระนอง

สำนักงานท่าเทียบเรือประมงระนอง ได้จัดกิจกรรมสรงน้ำพระ และขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ประจำปี 2562 เมื่อวันศุกร์ ที่ 12 เมษายน 2562 หัวหน้าสำนักงานฯ ได้สรงน้ำพระ  และได้กล่าวอวยพรพนักงาน เพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทย

By |เมษายน 17th, 2562|Categories: ไม่มีหมวดหมู่|0 Comments

Big cleaning Day

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. สำนักงานท่าเทียบเรือประมงระนอง ได้จัดกิจกรรม Big cleaning day บริเวณโรงประมูลซื้อ-ขายสัตว์น้ำ นำทีมโดยนายธีระสิทธิ์  จิตวิบูลย์ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงระนอง พร้อมพนักงาน ได้มีการทำความสะอาด ผนังอาคาร เสาอาคาร และพื้นโรงประมูลซื้อ-ขายสัตว์น้ำ และมีแผนในการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป

By |เมษายน 17th, 2562|Categories: ไม่มีหมวดหมู่|0 Comments

การเยี่ยมชมกลุ่มสำรวจและวิจัยทรัพยากรทะเลลึกกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562  เวลา 07.00 น. นายเฉลิมชัย  มีแก้ว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 2  พร้อมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานท่าเทียบเรือประมงระนอง ได้ให้การต้อนรับคณะกลุ่มสำรวจและวิจัยทรัพยากรทะเลลึก กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำจากเรือประมงที่นำสัตว์น้ำมาขนถ่ายบริเวณท่าเทียบเรือประมงระนอง เพื่อนำมาวิเคราะห์หาค่าโลหะหนักในสัตว์น้ำจากแหล่งประมงนอกน่านน้ำไทย

By |เมษายน 10th, 2562|Categories: การประชาสัมพันธ์, ข่าว อสป.|0 Comments

สำนักงานท่าเทียบเรือประมงระนองต้อนรับคณะมหาวิทยาลัยนเรศวร

ในศุกร์ ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายธีระสิทธิ์  จิตวิบูลย์  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือ   และนายปานสิทธิ์  นุภักดิ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ๕ หัวหน้าฝ่ายสถานที่  ต้อนรับคณะจากมหาลัยวิทยาลัยนเรศวร คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อทำการสัมภาษณ์ ซึ่งทางคณะทีมดังกล่าวได้รับการอนุมัติทุนอุดหนุนวิจัยด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ประจำปี ๒๕๖๒ ให้แก่แผนงานวิจัย โครงการการศึกษาระบบโลจิสติกส์และศูนย์กระจายสินค้าประมงเชื่อมโยงภาคเหนือตอนล่างกับประเทศเพื่อบ้าน สัญญารับทุนเลขที่ RDG๖ ๒T๐ ๑ ๒ ๖ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูพงษ์  พงษ์เจริญ สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นผู้อำนวยการแผนงานซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการคือ เพื่อวิเคราะห์และจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายระบบโลจิสติก์และโซ่อุปทานของสินค้าประมงเชื่อมโยงภาคเหนือตอนล่างกับประเทศเพื่อนบ้าน

By |มีนาคม 8th, 2562|Categories: ไม่มีหมวดหมู่|0 Comments

กิจกรรมตัดแต่งกิ่งไม้วัดสุวรรณคีรีวิหาร

ปรับแต่งภูมิทัศน์ เตรียมการอภิเษกน้ำศักดิ์สิทธิ์จังหวัดระนอง...เมื่อวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. นายธีระสิทธิ์  จิตวิบูลย์ ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงระนอง พร้อมด้วย นายโชคมนัสณ์  ธรรมวิจิตร และนายสัพพัญญู  เกื้อกูล เจ้าหน้าที่สำนักงานท่าเทียบเรือประมงระนอง ภายใต้การอำนวยการของ นายพรเทพ ผ่องศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระนองทุกหน่วยงานได้นำเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมทำความสะอาดสถานที่ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ในพิธีเตรียมน้ำอภิเษกศักดิ์สิทธิ์ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ของจังหวัดระนอง โดยมีกิจกรรม การตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย  ทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ บริเวณโดยรอบพระอุโบสถ วัดสุวรรณคีรีวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

By |กุมภาพันธ์ 26th, 2562|Categories: การประชาสัมพันธ์|0 Comments