ท่าเทียบเรือประมงระนองต้อนรับกลุ่มสำรวจและวิจัยทรัพยากรทะเลลึก

/, ข่าว อสป., ไม่มีหมวดหมู่/ท่าเทียบเรือประมงระนองต้อนรับกลุ่มสำรวจและวิจัยทรัพยากรทะเลลึก

ท่าเทียบเรือประมงระนองต้อนรับกลุ่มสำรวจและวิจัยทรัพยากรทะเลลึก

เมื่อในวันอังคารที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ สำนักงานท่าเทียบเรือประมงระนอง โดยนายปานสิทธิ์  นุภักดิ์ ตำแน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ๕ ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าสำนักงานฯ ต้อนรับ นางสาวอสมาภรณ์  จันทรน์อาหาร ตำแหน่ง นักวิชาการประมง พร้อมคณะ กลุ่มสำรวจและวิจัยทรัพยากรทะเลลึก กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล  ได้เข้าเยี่ยมชมกิจการท่าเทียบเรือประมงระนอง และขอเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำจากเรือประมงและเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ เพื่อนำไปวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนักในสัตว์น้ำจากแหล่งประมงนอกน่านน้ำไทย แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าการเกษตร กิจกรรมพัมนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน กิจกรรมย่อยตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบสัตว์น้ำ/ผลิตภัณฑ์/แหล่งประมง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

About the Author:

Leave A Comment